Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: tridavv.svet-stranek.cz
Osobní stránka

Co zvládáme:Osobní stránka na adrese: tridavv.svet-stranek.cz

Co zvládáme

Začal nám květem a tím pádem předposlední měsíc naší 1. třídy. Co bychom měli zvládat?

ČJ: Dokázat přečíst přiměřeně dlouhé texty a to tak, že jednotlivá slova si "vyfotografujeme" a přečteme je vcelku a plynule. Uvědomujeme si větu - velké písmeno na začátku, znaménko za větou a " ukončení " věty - klesnout hlasem. Víme, že vlastní jména začínají velkým písmenkem. Důležité a stěžejní je porozumění tomu, co jsme přečetli. To znamená, že vlastními slovy umíme převyprávět text, umíme odpovídat na otázky spojené s textem a v textu se dokážeme orientovat - např. označit zvířata, osoby,....Měli bychom zvládat běžné komunikační situace - odpovídat větami, vést dialog, zformulovat a sdělit své myšlenky. V psaní psát správně tvary probraných písmen, správně písmena napojovat do slov a ta pak do vět. Opět je důležité uvědomit si větu a její podobu. Všichni by měli dokázat zformulovat a zapsat své myšlenky.

M: Počítáme do 20, to znamená, že zvládáme sčítání i odčítání do tohoto čísla. Jednodušší příklady počítáme zpaměti, na ty složitější si vezmeme krokovací pás nebo nám pomáhají prstíky.  Měli bychom se umět "pohybovat " v probraných prostředích. Do konce školního roku už nás čekají pouze PAVUČINY. Dost bojujeme s úlohami typu O několik méně nebo více, Pohyb v patrech a Barevná pole v hadech a sčítacích trjúhelnících. Poměrně často pracujeme s tabulkami, učíme se v nich orientovat a zapisovat údaje - např. stavby z krychlí, práce s penězi. Dost se také věnujeme sousedů, kdy součet tří čísel musí dát dané číslo. Ne vždy je to jednoduché, protože Sousedi jsou uspořádáni do různých obrazců.

PRV: Po tématu Zvířata jsme se pustili do témat Jaro, Rostliny, Les a nově Člověk a čas. V každém z těchto témat jsme hodně povídali, kreslili, vypracovávali úkoly v PS nebo listech. Je důležité při hodinách poslouchat a vnímat, protože většina chyb plyne právě z toho, že nevíme, co dělat nebo děláme něco úplně jiného. Kromě toho většinu témat propojujeme s hodinami čtení, VV a PČ.

VV a : Všechny naše práce a výrobky byly spojeny s jarem - Velikonoční hnízdo, Čápi na komíně, Barevná housenka, Přáníčko ke Dni matek.

TV: Před Velikonocemi jsme si dali velikonoční TV - přenášení vajíček, houfování se do hnízd, proměnili jsme se v kuřata, zajíce...V dalších hodinách jsme se naučili nové honičky, zdokonalili se v míčových hrách a také si pořádně zasoutěžili mezi družstvy.

V dubnu jsme se ale nejen učili, ale také jsme slavili. Velikonoce jsme si připomněli barevným oblečením a velikonočními činnostmi - pracovní listy, výrobky, čtení..21.4. jsme si užili projektový den Den Země. Nejdříve nás navštívili lektoři z organizace Svoboda zvířat, kteří měli připravený pořad o zvířatech na farmě. Pak jsme se společně s 1. A rozdělili do skupinek a plnili úkoly spojené se znalostmi o přírodě a  ekologii. 


20.3.- 7.4.

ČJ: Z Říše pohádek jsme se ocitli v Říši živočichů. Seznámili jsme se se savci, ptáky, rybami a obojživelníky. Postupně poznáváme jednotlivé zástupce, dovídáme se nové zajímavé informace, pracujeme s knížkami, obrázky, encyklopediemi...Uvědomujeme si, jak je čtení s porozuměním nutné, protože bez něho bychom se opravdu nic nedozvěděli. Trénujeme i paměť - naučili jsme se legrační básničku o rybách. I v psaní jsme hodně postoupili, naučili jsme se další nová psací písmenka. Jejich znalost procvičujeme v přepisech a diktátech. Problém nám dělalo hlavně malé psací p, které jsme v liniatuře špatně umisťovali. Při psaní vět je důležité si uvědomit velké začáteční písmeno a znaménko za větou.

M: Zvládáme počítat do 18. Denně procvičujeme sčítání a odčítání, napsali jsme si pětiminutovku. Seznámili jsme se se sousedními čísly, dokážeme určit jejich součet nebo "souseda" doplnit do daného součtu. Bavila nás práce s penězi a nově také s parketami. Učíme se doplňovat do hadů a součtových trojúhelníků čísla podle barevných polí. Při stavbách z krychlí jsme si zkusili zakreslit postup těchto staveb.

PRV: I v tomto předmětu se zabýváme živočichy - povídáme si o domácích mazlíčcích a o hospodářských zvířatech. Měli bychom umět znát názvy členů zvířecích rodin, vědět jaký užitek z jednotlivých zvířat máme, co daná zvířátka potřebují ke svému životu.

VV a: Vytvořili jsme kočičku, umotali jí několik klubíček. Jaro přivoláváme jarním sluníčkem a máme rozpracované velikonoční přáníčko.

TV: Využili jsme laviček, zopakovali člunkový běh. Zahřáli jsme se při sotěživých a štafetových hrách, procvičili kotoul a zahráli si oblíbenou hru Červení a bílí.   


13.-17.3.

ČJ: Pořád se pohybujeme v pohádkách. Naučili jsme se básničku Pět ježibab, přečetli si obrázkovou pohádku Smolíček pacholíček a pracovali jsme s veršovanou pohádkou O červené Karkulce. Všemu co přečteme, je důležité rozumět, proto si vysvětlujeme neznámá slova, odpovídáme na otázky, označujeme daná slova...Vyzkoušeli jsme si "hledání partnera" - pohádková postava a slovní spojení, které tuto postavu označuje. V každé hodině ČJ čteme, ale je důležité si uvědomit, že v počtu 22 žáků se na každé dítě "dostane" v hodině 1 nebo 2 věty, a proto je třeba, aby SE DOMA ČETLO. Věřte, že to dětem jen a jen pomůže. V psaní pokračujeme v nácviku psacích písmen. Pokud se nové písmenko učíme, tak jej nehodnotím nebo dám 1. Hodnotím pouze "opakovací" stránku, na které se prověří znalost písmenek. I  tento týden jsme si napsali diktát - viz posláno, zítra prosím vrátit. 

M: Sčítáme a odčítáme do 16.Naše počty si procvičujeme při krokování, ve sčítacích trojúhelnících i ve slovních úlohách. Pracujeme s tabulkami, do kterých se učíme zapisovat dané počty prvků, a tím se orientujeme v řádkách a sloupečcích. Hodně zabrat nám daly stavby z dřívek, které jsme si asi vyzkoušeli i o víkendu.

PRV:Tento týden jsme si vyzkoušeli, jaké vlastnosti má železo, dřevo, papír...formou pokusů. To se nám líbilo! Učivo o výrobcích a materíálech jsme uzavřeli tématem odpadu a recyklace. S chutí se pouštíme do nového tématu - Domácí mazlíčkové.

a VV: Dokončili jsme jarní narcisky a vytváříme jarní větvičku.

TV. Věnovali jsme se hlavně míči - manipulace ve stoji a v chůzi, soutěživé hry v družstvech a hry Na jelena a na Chytače.  


6.- 10.3.

ČJ: I v tomto týdnu jsme se pohybovali v říši pohádek. Pracovali jsme s pohádkami - Perníková chaloupka, Hrnečku vař, seznámili jsme se s čerty, trpaslíky i ježibabami.Pohádkové postavy umíme popsat, umíme o nich vyprávět, dokážeme uspořádat pohádky podle obrázkové osnovy. Čteme pohádkové příběhy, umíme odpovídat na otázky ANO - NE. Hodně jsme se věnovali i básničkám, víme, co je rým a zkoušíme "rýmovat" slova. V Písance pokračujeme v nácviku psacích písmen. Pozor na vratné tahy u písmen a, s a uvědomění si rozdílu ve velikosti písmen.

M: Každý den procvičujeme sčítání a odčítání, teď už do 15. Baví nás i autobus a jeho zastávky. Pořád někteří bojujeme s hady a neposedy. Dokážeme půlit - nit, koláč, bonbony..., víme, že půlení je rozdělení na dvě stejné části. Pokračujeme i v určování času.

PRV:Tento týden jsme si vysvětlili rozdíl mezi přírodninami a výrobky, určovali jsme, z jakého materiálu jsou různé výrobky vyrobeny.

a VV: Dokončujeme pohádku O veliké řepě a tvoříme jarní narcisky.

TV: Cvičíme s netradičními pomůckami - tentokrát s novinami - různé druhy běhů, skoků a přeskoků. V závěru hodiny jsme si zahráli na Jeníčka a Mařenku a hledali jsme svoji chaloupku.


27.2.- 3.3.

ČJ: Ocitli jsme se v říši pohádek. Úvodní hodiny jsme věnovali hádankám, které jsme si navzájem dávali a zkoušeli hádat. Hádanky jsme i psali, spojovali se správným řešení nebo řešení kreslili. Podrobně jsme se seznámili s pohádkou Perníková chaloupka, kde jsme pracovali s obrázkovou osnovou a k obrázkům přiřazovali správné věty. V psaní pokračujeme v nácviku malých psacích písmen - i,u. Vyzkoušeli jsme si napsat i svůj první psací diktát, který dopadl velmi hezky. Protože to byl první psací diktát, oznámkovala jsem jej pouze těm dětem, kterým se povedl.

M: V tomto týdnu jsme se zaměřili hlavně na hady a neposedy, při nichž si procvičujeme jak sčítání a odčítání tak také logické uvažování. Poprvé jsme si vyzkoušeli i spojování tří čísel, jejichž součet má být dané číslo. Navíc musíme dodržet podmínku, že každé sčítané číslo má jinou barvu. Někdo s tímto zatím bojuje, ale úspěch se jistě dostaví. Dost času jsme věnovali i stavbám z krychlí a jejich plánkům. Na začátku každé hodiny si dáváme malou rozcvičku v poznávání hodin - zatím jen celé a půl.

PRV: Otevřeli jsme nové téma Věda nám pomáhá. Začali jsme si povídat o času -  minulost, přítomnost a budoucnost, o vědcích, vynálezcích... Postupně přecházíme na lidské výrobky a materiály.

a VV: Protože se učíme o pohádkách, tak i ve výchovách pohádkově tvoříme. Vymodelovali jsme si pohádkové bytosti a začali malovat pohádku O veliké řepě.

TV: V úvodu hodiny jsme si zahráli Na sochy. Pak jsme zdokonalovali svoji rychlost a obratnost při běžeckých hrách a nakonec využili míčku - manipulace s ním a nácvik hodu. Konec hodiny pařil "míčkové bitvě".

  


20.- 24. 2.

ČJ: Poznali jsme všechna malá tiskací písmena, takže už dokážeme přečíst jakýkoliv text. Je důležité, abychom každý den chvilku četli - najdi si časopis, knížku.. a čti a čti. Nezapomeň, že je důležité rozumět všemu, co sis přečetl/a. Proto si ve škole všechna neznámá slova vysvětlujeme, pracujeme s textem - vyhledávání slov, odpovědi..Během hodin plníme úkoly v PS Hrajeme si.., kde si zadání úkolů sami přečteme a samostatně vypracováváme. V psaní se nám docela daří, snažíme se a všichni už píšeme perem - na to jsme se těšili. Zvládáme napsat psace písmena e, l, t, s, umíme je napsat i "spojeně" ve slovech a také je přečíst.

M: Tento týden jsme hodně procvičovali sčítání a odčítání - už do 13. Dokonce jsme si v pátek vyzkoušeli opravdovou "pětiminutovku", kdy jsme příklady neviděli, ale pouze poslouchali a psali výsledky. Dost náročné! Zaměřili jsme se na krokování a poznali i nové prostředí - Schodiště.To jsme si nejprve vyzkoušeli v reálu - schody ve škole a teprve pak řešili úkoly v PS.

PRV: Věnovali jsme se našim zoubkům, splnili jsme několik úkolů v pracovních listech "Zdravé zuby". Témata o zdravé výživě a zoubkách jsme uzavřeli malým písemným opakováním.

a VV: Při PČ jsme vytvořili papírovou koláž - Co prospívá a škodí našim zoubkům, při VV jsme se pustili do barevné kočičky.

TV: Pořádně jsme si protáhli tělíčka v pohybu a naučili se nové míčové hry.   


6.- 10.2.

ČJ: Pracujeme s 2. dílem ČJ - Už čteme a píšeme sami. Bezpečně zvládáme čtení slov psaných velkými tiskacími písmeny, společně jsme  přečetli dvě bajky a vyprávěli jsme si o nich. Postupně přecházíme na čtení malých tiskacích písmen - vybarvování, spojování, běhací diktát,práce a hry s rozstříhanými písmenky...Začali jsme psát do své první Písanky! Zatím píšeme jen tužkou, ale to se brzy změní a začneme psát perem! V Písance píšeme jen PSACE, poslední řádku necháváme volnou - ta je na docvičování podle toho, jak se nám daří. Někdo tuto řádku použije na procvičení nepovedeného písmenka( předepsáno učitelkou). Při domácím psaní, stejně jako ve škole, správně sedíme, dáváme si pozor na sklon sešitu a na správné držení tužky.

M: Každý den procvičujeme sčítání a odčítání - hra na kapitány, matematická štafeta, soutěž oddělení..Opět jsme pracovali s krychlemi, stavěli podle plánů a nebo naopak podle plánů vytvářeli stavby. I v "neposedech" jsme se posunuli, zkoušeli jsme usadit je do sčítacích trojúhelníků. Seznámili jsme se s"hady", což je vlastně obdoba krokování.

PRV: Tento týden jsme se zaměřili na naše zoubky. Začali jsme tím, co o nich každý z nás ví. Své znalosti jsme dokázali sami zformulovat a napsat. Poté jsme si povídali o vývoji, stavbě a funkci chrupu. Začali jsme si vyplňovat pracovní list "Zdravé zuby".

a VV: Vyráběli jsme ptáčka - okreslení a vystřižení, vyplnění nastřihanými proužky. Pak jsme mu utvořili krmítko.

TV: Zahráli jsme si na autíčka, pak jsme si v družstvech zasoutěžili. Zopakovali jsme si kotoul vpřed a začali trénovat kotoul vzad.

     

 

30.1.- 2.2.

Tento týden byl tak trošku vyjímečný - dostali jsme svoje první vysvědčení! Je to zhodnocení naší práce za první pololetí. Myslím si, že mohou být všichni spokojeni. A co nového jsme se naučili?

ČJ: Poznali jsme méně známá a používaná písmenka - Q, X a W. Pracovali jsme s texty, ve kterých se tato písmenka objevují. Dokončili jsme 1. PS a seznámili jsme se s novým PS - Už čteme a píšeme sami. Moc se nám líbí, je barevný a plný básniček a vyprávění. Postupně přecházíme ke čtení malých tiskacích písmen. Je proto nutné bezpečně znát všechna velká tiskací písmenka a zvládat čtení slov! Dopsali jsme sešit s uvolňovacími cviky, v pondělí dostaneme Písanku!

M: Seznámili jsme se s novým matematickým prostředím, kterým je Autobus.Ten nás bude provázet po celou dobu naší matematiky. Zatím jsme si jej zahráli formou hry, kdy na jednotlivých zastávkách nastupují a vystupují různé počty pasažérů. Hra nás moc bavila. Zaměřili jsme se také na procvičování a zápis krokování, slovní úlohy a sčítání a odčítání.

PRV: Od nakupování jsme přešli na zdravou výživu. Ve třídě jsme si udělali malou anketu o našich svačinkách. Porovnali jsme si je, řekli si, co je zdravé hodně, méně či vůbec. Každý z nás v té své svačince našel alespoň něco zdravého. Přečetli jsme si zásady zdravé výživy a poté plnili úkoly v PS i na pracovních listech.

a VV: Pracovní činnosti jsme tentokrát nahradili rozdáním vysvědčení. Při VV jsme dokončili sněhuláky a vytvořili zimní strom.

TV: Hodně jsme se věnovali protažení našeho těla, zaměřili jsme se na zádové svalstvo. Pak jsme si "pohráli" s míčem, kdy jsme s ním házeli nejen v klidu ve stoje, ale také v chůzi a běhu. Není to zrovna jednodoché, občas si s námi míč dělal, co chtěl!    


23.- 27.1.

V úvodu týdne jsme byli spojeni s kamarády z 1.A. 

ČJ: Celý tento týden procvičujeme čtení slov se skupinkami DĚ, TĚ, NĚ, DI, TI, NI, DY, TY, NY a nově jsme poznali i skupinky AU a OU. Ne všem nám toto čtení jde, občas s potížemi a nesprávně vyslovujeme hlavně slova s měkkými a tvrdými souhláskami. Proto je moc důležité KAŽDODENNÍ domácí čtení. Také jsme se zaměřili na čtení souvislého textu a především jeho porozumění - spoj, odpověz, najdi... Každý den pracujeme s větami - tvoříme je, skládáme ze slov a dokonce jsme si napsali i první diktát vět. Dopadl velmi dobře! V psaní dokončujeme uvolňování ruky a nácvik tvarů psacích písmen. Začneme se svojí první Písankou!

M: I nadále pokračujeme v řešení sl. úloh, krokování. doplňování sčítacích trojúhelníků a rozkladu čísel. Seznámili jsme se s "neposedy", kdy do daných příkladů doplňujeme čísla z nabídky. Poprvé jsme si vyzkoušeli napsat i pětiminutovku (já ukazuji příklady, děti zapisují výsledky), kterou většina z nás zvládla na výbornou. První pololetí a vlastně i první PS jsme uzavřeli "velkým písemným opakováním", které bylo obodováno a oznámkováno. V úvodu 2. PS jsme podle grafického barevného zápisu hledali cesty k medvědici. Poměrně náročný úkol, proto u mnohých ohodnocen jedničkou!

PRV: Pokračujeme v tématu Obchod a nákupy, kde se zaměřujeme na jednotlivé skupiny nakupovaných potravin, jejich ceny, zásady a postupy při nakupování.

a VV: Dokončili jsme práce z minulých hodin.

TV: Při tělocviku jsme si zopakovali pravolevou orientaci a vyzkoušeli jsme si  otočky vpravo a vlevo, rozběhali se - vpřed, vzad, snožmo, po levé a pravé noze...Moc nás bavilo skákání přes švihadlo, i když jsme se někteří do něho pěkně zamotávali. Na konci hodiny jsme si zahráli Škatulata.    

  


3.- 20.1.

Nový rok 2017 nezačal zrovna nejlépe. S dětmi jsem se viděla pouze 2 dny, potom se ve třídě suplovalo. Po mém návratu - 16.1. třída prořídla, mnoho dětí skolila nemoc. I tak jsme se učili, protože o tom je škola. A jak na tom tedy jsme?

ČJ: Známe už všechna písmenka, kromě X a Y. Tento týden jsme se seznámili s písmenky Ď, Ť, Ň a se skupinami DĚ, TĚ, NĚ a DI, TI, NI.Dokážeme přečíst slova s těmito skupinami, skupiny najít a vyznačit je a vymyslet další slova obsahující tyto skupiny. Důležité je, abychom rozuměli všemu, co přečteme! Proto čtená slova vysvětlujeme, používáme ve větách, hledáme opaky....Rozumíme i větám, poznáme otázku a rozkaz (znaménko za větou). Při psaní se věnujeme nácviku tvarů písmen, protože nás brzy čeká "opravdová písanka s opravdovými písmenky."

M: Dokážeme napsat všechny číslice, i když ne všichni je píšeme správně!Počítáme do 12, sčítáme a odčítáme - s pomocí krokovacího pásu, prstíků, stírací tabulky...je důležité domácí procvičování. Pokračujeme v řešení sčítacích trojúhelníků - už jsou složitější, krokování - používáme 2 kostky a stavbách z krychlí - zápis do tabulek. Nově jsme se seznámili se slovními úlohami, kter nás budou provázet celou školní docházku. Moc důležité je si úlohu pořádně přečíst, porozumět ji a teprve pak řešit.

PRV: Věnujeme se tématu Rodina, kde si povídáme o úloze rodiny, jejích typech a hlavně členech - příbuzenské vztahy. Začali jsme se zabývat také otázkou financí - hospodaření s kapesným, nákupy...

TV:Využili jsme nabídky sněhu, pondělní TV jsme bobovali a sáňkovali.

a VV: Zaměřili jsme se na zimu. Modelování - zimní sporty a radovánky, sněhulák - teplé a studené barvy.  


5.- 9.12.

Už jen několik dní zbývá do Vánoc, občas je to znát i ve školních lavicích. V pondělí 5.12. se naše třída změnila v peklo, i když - pravda říct, bylo tu i několik andělů, spíše andělek. Podle toho vypadalo i naše "čertovské vyučování". Poprvé jsme zkusili napsat svůj vlastní dopis adresovaný Mikuláši, čertovi nebo andělovi. Pak jsme si poslechli pohádku Čert a Káča, o které jsme si povídali. Moc nás bavila práce ve dvojicích, kde jsme si přečetli věty a rozhodovali se o jejich pravdivosti - např. MIKULÁŠ MÁ PLÁŠŤ....Skládali jsme mikulášské puzzle, řešili matematické čertovské řetězy a pyramidy, vybarvovali omalovánky. Přišla nás navštívit parta opravdu nehezkých čertů, která některé z nás vyděsila a tak se moc hodil učitelský kabinet. Statečnější část prvňáků se s tím "popasovala" a čertovské partě odrecitovala básničku. A co další dny?

ČJ: Přibývají další písmenka a tak je moc důležité, abychom je všechna znali.Zkoušíme číst slova jako celek - to znamená: v duchu si odrobotuj, nahlas přečti. Čteme věty, do neúplných vět doplňujeme chybějící slova, kontrolujeme porozumění čtení - odpovědi, barevné označování, kraslení...V psaní začínáme s nácvikem prvků písmen - pořád pastelkou. Nezapomínáme ani na komunikaci - vyprávěj, utvoř větu, odpověz...

M: Řešíme sčítací trojúhelníky, procvičujeme sčítání a odčítání - s názorem i bez něho - pokud se daří. Docela nám dávají zabrat stavby, jejich plánky a zápis do tabulek. Pracujeme společně, ale ne všichni jsme pozorní a pak nám spousta věcí uteče. Poprvé jsme si vyzkoušeli "matematický test" - CO UŽ UMÍME. Je moc fajn, že téměř všichni tento úkol zvládli na výbornou. Těm, kterým se to nepovedlo, budou muset přidat! Jedničky nedávám zadarmo.

PRV: Zaměřujeme se na porovnávání života dětí z různých zemí - Afrika, Arábie..Postupně přecházíme na "naše" podmínky - naše škola, naše třída...a hlavně - naše pravidla.

VV a: Protože se blíží Vánoce a čas překvapení i výrobky těchto předmětů jsou překvapením.     


28.11. - 2.12.

Pomalu ale jistě jsme vstoupili do 2. čtvrtletí první třídy. Zvládáme spoustu věcí, zvykli jsme si na školu a povinnosti s ní spojené. Co už bychom měli umět?

ČJ: Poznám všechna probraná písmenka, zvládám přečíst slova (robotováním a následným spojením nebo rovnou celé slovo), čtu věty a těmto větám rozumím. Proto dokážu odpovědět na otázky nebo vlastními slovy vyjádřit obsah vět. Porozumím i krátkému souvislému textu, umím se v něm orientovat a najít - kroužkovat požadovaná slova. Při psaní se snažím udržet si pořádek na stole, uvolnit si ruku a hlavně nikam nepospíchat.

M: I v matematice bezpečně poznám číslice 0 až 8, dokážu napsat i nová čísla - 0, 6. Při krokování pracuji s figurkou na krokovacím pásu, toto krokování umím přepsat do příkladu na sčítání a naopak.Seznamuji se s odčítáním, umím ho vyjádřit názorem - odebírání (škrtání daného počtu). Pokračuji v práci s krychlovými stavbami a jejich plány.

PRV: Povídáme si o tom, jací jsme - v čem jsme dobří, v čem se chceme zlepšit. Formou ankety hledáme spolužáky, s nimiž máme něco společného - oblíbená barva, jídlo..Ve skupinkách pak plníme úkoly v PS.

VV a PČ: Tento týden jsme se zaměřili na nadcházející Čertí školu a vyrobili jsme si "ušmudlané čertíky".

TV: Zopakovali jsme si kotoul, s medicinbaly jsme si prověřili svou sílu a vytrvalost. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Červení a bílí. Chvilku někteří z nás tápali, ale nakonec se nám hra moc líbila.    


21. - 25.11.

ČJ: Ke známým písmenkům jsme přidali další - V. Denně opakujeme všechna probraná písmenka - nejen čtení, ale i jejich psaní. Hodně pracujeme s větami, jejich porozumění kontrolujeme otázkami, doplňováním, vybíráme věty pravdivé a nepravdivé. Zkusili jsme si přečíst také první souvislý text.Pobavil nás poslech popletené pohádky, kde teta vypravěčka smotala několik pohádek dohromady. V kroužku někteří z nás "odprezentovali" své první čtené knížky a mne moc potěšilo, jak ostatní spolužáci se zájmem poslouchali a přestávky trávili nad těmito knížkami. Zatím pokračujeme v uvolňovacích cvicích, mnozí se zlepšili a opravdu se snaží.

M: Zvládáme napsat číslice 4 a 5, bezpečně bychom měli poznat číslice do 8.Poprvé jsme si zkusili vypočítat několik příkladů na odčítání - zatím názorem -UBER 1 A ZAPIŠ. Každý z nás má svůj krokovací pás, na němž s figurkou dokáže krokovat a toto krokování pak zapsat. I nadále procvičujeme porovnávání a sčítání.

PRV: Tentokrát jsme se zaměřili na ovoce - druhy, význam a také na to, co dané ovoce obsahuje - pecky nebo semena. Učivo o zelenině a ovoci jsme shrnuli na pracovním listě, kde jsme je označovali a vybarvovali. Začali jsme také nové téma - Lidé kolem nás, v němž si budeme povídat hlavně o sobě, spolužácích...a hlavně vztazích mezi lidmi.

VV a PČ: Dokončili jsme úkol z minulé hodiny - zelenina a při PČ jsme si procvičili prstíky. Připravili jsme si pomůcky na M.

TV: Nejdříve jsme se pořádně rozběhali a zahřáli - různé způsoby běhu a pak jsme si zacvičili na žebřinách. Na konci hodiny jsme si zahráli "Všichni proti všem".  


14.- 16.11.

ČJ: Už známe další písmenko - K. Podle Robotů kreslíme obrázky a hledáme v nich schovanou hlásku. Zaměřujeme se na čtení vět s porozuměním a správný výběr slov do vět. Ve skupinkách skládáme ze slov věty, tyto věty si zkoušíme zapamatovat a poté některé z nich zapsat. Musíme si uvědomit, co je věta - je složena ze slov, zakončena tečkou a hlavně  - má svůj význam. Téměř všichni zvládáme tento úkol na výbornou. Je důležité zvládnout napsat všechna probraná písmenka a tato písmenka bez váhání přečíst. Jen to je start k úspěšnému čtení!

M: Dokážeme napsat číslici 3, počítáme do 8. Při porovnávání jsme se seznámili se znakem < , nerovnosti dokážeme přečíst i zapsat. Trošku jsme se "potrápili" v bludišti, kde Sněhurka hledala své trpaslíky. Procvičujeme příklady na sčítání.

PRV: Celou hodinu jsme věnovali učivu o zelenině. Káždý z nás dokázal podat svým spolužákům nějakou informaci - význam, druhy, vzhled...Pak jsme zeleninu poznávali podle obrázků a i ve skutečnosti.

VV a : V učivu o zelenině jsme poračovali i v těchto předmětech. Při PČ jsme zeleninu modelovali a při VV jsme si zeleninu namalovali celou a pak v řezu, abychom pozorovali vnitřní strukturu.

TV: Vyzkoušeli jsme si cvičení s obručemi, porovnali jsme své síly při soutěživých hrách. V druhé části TV jsme se učili kutoul vpřed. 


7.- 11.11.

ČJ: Seznámili jsme se s dalšími souhláskami - S a L. Díky tomu dokážeme napsat skutečné věty složené ze slov a zakončené tečkou. Dáváme si pozor na to, aby byly mezi slovy mezery. Víme, že otázky zakončujeme otazníkem.V textu hledáme a kroužkujeme daná slova. Velmi důležité je čtení s porozuměním, to znamená, že slova i věty mají svůj význam a my mu rozumíme. Při páteční ČJ jsme pracovali ve dvojicích - skládání slov z písmen a také v kroužku - procvičování Robotů. A potože k nám "přijel Martin", poslechli jsme si o něm zajímavou pověst. Při psaní se věnujeme uvolňovacím cvikům a psaní písmen, slov i vět.

M: Procvičujeme součtové trojúhelníky a jejich přepis do rámečků. Zvládáme napsat 1 a 2 a začínáme řešit příklady na sčítání. Postoupili jsme i k náročnějšímu porovnávání. S chutí jsme tvořili stavby z krychlí a zapisovali jejich plánky.

PRV: Pokračujeme v učivu o stromech, mnoho z nás jich dost pozná a dokáže určit, jaké listy a plody k daným stromům patří. Všímáme si také toho, jak se stromy mění v průběhu roku.

VV a : Tento týden jsme měli pouze VV, protože při úterní PČ jsme se fotili. Dokončili jsme podzimní gumovky, které jsme vyzdobili voskovkami a přetřeli vodovkami. Ne vždy nám vzory vystoupily (zřejmě málo kvalitní voskovky), ale ve finále vypadají práce hezky.

TV: Při pondělním TV jsme si protáhli tělo při cvičení na lavičkách. Svoji odvahu a obratnost jsme uplatnili při cvičení na žebřinách. Na závěr hodiny jsme si vyzkoušeli člunkový běh.


31.10. - 4.11.

ČJ: Naučili jsme se další souhlásky - J a N. Dokážeme číst a psát slova i věty. Po přečtení vět si kotrolujeme, zda větám rozumíme - spojování s obrázkem, barevné podtrhávání, odpovědi...Procvičujeme robotování, většina z nás zvládá i těžší slova. V kroužku si povídáme a zvládli jsme vytvořit příběh podzimního listu. Při psaní si uvolňujeme ruku a připravujeme se tak na "opravdické psaní", které nás brzy čeká.

M: Vyplňujeme náročnější součtové trojúhelníky, pokračujeme v krokování a jeho zápisu a poprvé řešíme rébusy - stavby z dřívek.Putovali jsme po cestičkách v ZOO, což nebylo vůbec jednoduché, pokud jsme museli dodržet určitá pravidla. Začali jsme porovnávat a seznámili jsme se se znaky > a =. Zahráli jsme si na učitele, hledali chybné zápisy a škrtali je.

PRV: Vydali jsme se na malou vycházku, při níž jsme se rozdělili do skupinek, pozorovali stromy a zakreslovali jejich kmeny, větvení a listy. V této práci jsme pak pokračovali ve třídě. Učíme se poznávat stromy, všímáme si jejich listů a plodů.

VV a : Z barevných kartonů a vylisovaných listů jsme si vytvořili podzimní sluníčko nebo kytičku, které slouží jako zapichovátko.Ve středu jsme se vyřádili s barvou - zapouštění do mokrého podkladu - podzimní počasí. Naše práce ještě dokončíme vyzdobením a nalepením gumovek.

TV: Tento týden TV nebyla, protože byla obsazená tělocvična. My jsme si dokončili všechny "resty" a trochu se věnovali Halloweenu. 

  24.10. - 28.10.

Tento pracovní týden byl velmi krátký - pouze dva dny. tomu odpovídá i naše učivo.

ČJ: Seznámili jsme se s novou souhláskou, kterou je T. Procvičujeme čtení probraných písmen, čteme i první slova a věty. Při psaní vět dokážeme nahradit - slovesem, např. MÁ, UMÍ...a hlavně nezapomínáme na tečku za větou. Důležitá je i komunikace - vyprávění, odpovědi ve větách, tvoření otázek...

M: Měli jsme jen jednu hodinu, ve které jsme procvičovali součtové trojúhelníky a dodržování rytmu - vybarvování.

PRV: Uzavřeli jsme téma Já chodec - dopravní výchova, bezpečnost silničního provozu..a začínáme s novým tématem - Rozmanitost přírody.

: Svoje prstíky jsme si pořádně procvičili při vytrhávání písmenek z novinového papíru. Ne všem se dařilo, a tak někdy bylo více "odpadu"  než vytvořených písmenek. Proto práci dokončíme v pondělí.

TV: Vyzkoušeli jsme si cvičení s destičkami. Nejdříve jsme se zahřáli - slalom, slalom pozadu, přeskoky..a pak jsme si zasoutěžili v družstvech. Na závěr hodiny jsme si zahráli hru, při níž jsme se museli na písknutí dostat na určené místo - destičku. Těch bylo samozřejmě méně než nás. A tak to byl občas "boj". Bavilo nás to!   


17.10. - 21.10.

ČJ: V tomto týdnu jsme poznali i samohlásky dlouhé, dokážeme je při výslovnosti rozlišit délkou a umístit do mřížky. Seznámili jsme se i s první souhláskou - M. Díky tomu zvládáme přečíst i první slova - UMÍ, MÁMA...,což jsme si vyzkoušeli při práci ve skupinkách (skládání písmen do slov a jejich zápis). Zahráli jsme si několik her - slovní fotbal, hláska nás probudí, psaní písmenek na záda...Při psaní pokračujeme s uvolňovacími cviky a napsali si i první diktát, který dopadl velmi dobře.

M: V matematice jsme se zaměřili na poznávání číslic - Najdi 5, 6..,Bingo...a jejich spojení s počtem prvků.Řešíme jednoduché i složitější součtové trojúhelníky - dominové karty. Věnovali jsme se stavbám z krychlí, víme, co je podlaží. Baví nás krokování, které zvládáme zapsat pomocí šipek.

PRV: I nadále se zabýváme dopravní výchovou - pohyb na chodníku, silnici a přechodu. Nejvíc se nám asi líbí praktické předvádění situací.

VV a : Dokončili jsme svou Cestu do školy spojenou s myšlenkami a při PČ jsme vyzkoušeli školní stavebnice.

TV: Tu jsme bohužel neměli, ale o to více jsme si užili pořad Pan Pozdraveníčko. Zopakovali jsme si důležitá "kouzelná slovíčka", zazpívali si a připomněli si, jak se chovat v divadle. 

  


10.10.- 14.10.

ČJ: Už známe všechny samohlásky, dokážeme je napsat jako velká tiskací písmena. Měli bychom je i správně umístit do mřížky - začátek, prostředek nebo konec slova. Toto se nám všem nedaří, a proto trénujme! Každý den procvičujeme Roboty i poslechem z CD (někdy i těžší slova - např. K-R-Á-L-Í K..) a píšeme věty. Ty nám jdou, takže se nám to líbí. Zahráli jsme si samohláskové domino, z něhož si většina domů odnesla jedničky. Při psaní si stále uvolňujeme ruku při různých cvicích - jen pozor - PASTELKAMI.

M: Poznáme číslice 5 a 6, připravujeme se na sčítání a odčítání (úkoly - Kolik dohromady nebo Rozděl). Zvládli jsme i poměrně těžký úkol - evidence do tabulky, kdy jsme zaznamenávali počet a barvu různých prvků pomocí čárek. I v krokování jsme postoupili dál. Ve dvojících jsme trénovali pokyny, jejich správné plnění a dokážeme se na určité číslo dostat různými způsoby (opět logické a názorné uvědomění si sčítání a odčítání). Docela nám dávají zabrat úkoly typu Pokračuj - dodržení rytmického střídání barvy, počtu...Přesto máme matiku rádi.

PRV: Vycházku jsme zkusili, ale bohužel nás zpět do školy zahnal déšť. Povídali jsme si o naší cestě do školy a zaměřili se na bezpečnost silničního provozu. Svou paměť, hbitost a bystrost jsme si prověřili při hře na chodbě - zapamatuj si a ve třídě zakresli dopravní značky. To nás bavilo asi hlavně proto, že jsme nemuseli sedět v lavicích.

VV a : Dokončili jsme výrobu podzimního stromu a v souvislosti s prvoukou se věnovali naší cestě do školy. Vytvořili jsme si svoje šlápoty, do kterých zakreslujeme vše, co nás napadá při cestě do školy. Výrobek dokončíme příští hodinu.

TV: Při tělocviku jsme si pořádně užili běhání a skákání - cvičení v družstvech. Ve dvojicích jsme se učili správně házet a chytat míč. Na konci hodiny jsme si zahráli Všichni proti všem.    

 


3.9. - 7.10.

ČJ: Naučili jsme se dvě nové samohlásky - O a U. Poznáme, zda jsou na začátku, uvnitř nebo na konci slova, dokážeme je správně zapsat i do mřížky. Každý den procvičujeme psaní a čtení vět o sobě a nebo svých kamarádech. Stejně tak denně procvičujeme Roboty. Při psaní se snažíme uhlídat si pořádek na stole (abychom vůbec měli kde psát ) a většina z nás i správný úchyt tužky. V kroužku rozvíjíme svůj mluvený projev - hlasitost a zřetelnost, učíme se naslouchat druhému.

M: Moc se nám líbila hra na "Kapitány", kde jsme museli spolupracovat a hlavně si hodně zapamatovat (geometrické tvary, barvy, krychlové stavby..). Poznáme číslici 4, zvládáme i rozdělování a v krokování umíme kroky zpět.

PRV: I nadále si povídáme o obci - orientace, obchody, služby, bezpečnost...A pokud nám to počasí dovolí, uděláme si malou vycházku po Tlučné.

VV a: Dokončovali jsme obrázek větvičky jeřabin - obtisk listu a začali jsme tvořit podzimní strom.

TV: V tělocvičně jsme se rozdělili do družstev a pořádně si zacvičili na lavičkách. Ne vždy to bylo úplně jednoduché, protože jsme museli "balancovat", ale i tak nás cvičení bavilo a dali jsme do toho všechno! 

  


5.9. - 30.9.

Máme za sebou první měsíc školy. Co se nám povedlo zvládnout?

ČJ: V prvních dnech jsme se zaměřili na orientaci - pojmy vpravo, vlevo, nad, pod, před,za, pracovali jsme ve sloupečcích a řádcích. Ve hrách jsme procvičovali zrakové i sluchové vnímání a rozvíjeli logické uvažování. Umíme se vyjařovat ve větách a ty už umíme i zapsat. Denně procvičujeme robotování (jedno a dvouslabičná slova), poznáme náslovnou hlásku a začínáme sluchově určovat samohlásku uvnitř slov. Při psaní uvolňovacích cviků si hlídáme správné sezení a držení tužky či pastelky.

M: I v matematice jsme začali s orientací na ploše a pomalu jsme přešli k zápisu počtu prvků (zatím jen pomocí čárek). Dnes už počítáme do 6. Poznáme číslice 1, 2, 3, dokážeme sčítat do 6. S chutí krokujeme a ještě raději stavíme z krychlí.

PRV: Úvodní kapitola je věnovaná škole a třídě. Umíme se orientovat v naší škole, snažíme se řídit pravidly třídy, pracujeme podle pokynů a baví nás hra ANO - NE, při níž si procvičujeme hlavně naší paměť. Tento týden jsme si začali povídat o obci - nejdříve té "učebnicové" a postupně přejdeme k naší Tlučné.

VV a : Tyto předměty patří mezi naše oblíbené. Pracovali jsme s papírem - podzimní plody, s tuží - ježek a s radostí jsme se pustili do modelování.

TV: Absolvovali jsme cvičení v přírodě i v tělocvičně. Víme, jak se máme při TV chovat, hlavně z důvodů naší bezpečnosti. Umíme nastoupit podle velikosti a reagovat na pokyny. Vyzkoušeli jsme si cvičení se švihadly, míči a malými míčky. Bavily nás hry, při kterých jsme se nejen zapotili, ale museli jsme i trošku přemýšlet.


 návštěvníků stránky
celkem46 887
tento týden67
dnes8